top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR  SELF-STORAGE BKV 
hierna 
DE ‘SELF-STORAGE VOORWAARDEN BKV’

Deze BKV Self-Storage Voorwaarden zijn zowel op zakelijke Klanten als op particuliere Klanten (Consumenten)  van toepassing. De particuliere en zakelijke Klanten worden gezamenlijk aangeduid met het woord ‘Klant’.  Indien er specifieke bepalingen van toepassing zijn op de particuliere Klant, dan worden die met het woord  ‘CONSUMENT’ aangeduid. Deze specifieke bepalingen vullen aan of wijken af van de bepalingen die van  toepassing zijn op de Klant, in welk geval deze specifieke bepalingen prevaleren voor de Consument. Deze  specifieke bepalingen aangeduid met ‘CONSUMENT’ zijn NOOIT van toepassing op de zakelijke Klant. 
 

Indien een Klant zich aanvankelijk kenbaar maakt als een Consument, maar later aangeeft dat de  dienstverlening gefactureerd dienen te worden aan een onderneming, wordt deze Klant aanzien als een  zakelijke Klant, die geen rechten kan ontlenen aan de positie van de Consument.

Definities

DE KLANT: 

de partij die een opslagruimte ter beschikking gesteld krijgt om zijn goederen op te slaan;
 

DE KLANT/CONSUMENT:  

iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit vallen, en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch  Recht (WER) wordt aanzien als Consument; 

 

DE DIENSTVERLENER:  

de door de BKV erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig opslagruimte ter beschikking stelt; 

 

DE SELF-STORAGE OVEREENKOMST:  

de ter beschikkingstellingsovereenkomst van opslagruimte tussen de Dienstverlener en de Klant die  tot stand komt bij de ondertekening door de Klant en de Dienstverlener en die de rechtsverhouding  tussen de Klant en de Dienstverlener beheerst; 

 

DE GOEDEREN:  

alle roerende zaken, die het voorwerp uitmaken van de Opslagovereenkomst; 

 

DE OPSLAGRUIMTE:  

de ruimte geschikt voor opslag, die ter beschikking gesteld is aan de Klant; 

 

DE BKV:  

een Belgische beroepsfederatie voor Verhuizers en Dienstverleners, die ijvert voor kwalitatieve,  correcte en professionele verhuizingen, verhuisliftservices, opslag en bewaarneming; 

 

DE WERKDAGEN:  

het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen.  Als een termijn, uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag afloopt, wordt hij verlengd tot de  eerstvolgende werkdag.

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de self-storage voorwaarden

in het kader van Self-Storage door de Dienstverlener gedane aanbiedingen, uitgebrachte Offertes,  gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts-) handelingen, die in het kader  hiervan worden verricht, worden beheerst door deze BKV Self Storage Voorwaarden.  Bij strijdigheid van enige bepalingen in de Self-Storage overeenkomst met deze BKV Self- Storage voorwaarden, prevaleert hetgeen staat vermeld in de Self- Storage overeenkomst.  

Artikel 2 - Dienstverlening

2.1 Totstandkoming van de Self-Storage overeenkomst 

De Opslagovereenkomst gaat in door de ondertekening ervan door beide Partijen op de datum en  bijzondere voorwaarden voorzien in de Self-Storage overeenkomst. De Klant erkent bij de ondertekening  van de Self-Storage overeenkomst in bezit te zijn gesteld van alle sleutels/toegangscodes van de  voornoemde Opslagruimte. 

 

2.2 Aard van de overeenkomst 

De Dienstverlener stelt de Klant een Opslagruimte ter beschikking die de Klant uitsluitend mag gebruiken  voor het opslaan, het organiseren en het archiveren van zijn Goederen, in overeenstemming met de  gebruiksvoorwaarden in de onderhavige algemene BKV Self Storage Voorwaarden.  

De Self-Storage overeenkomst betreft een ter beschikking stelling van een Opslagruimte waarvan de  oppervlakte weergegeven in het contract slechts bij benadering is. De Self-Storage overeenkomst valt  derhalve niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten.  

 

De Self-Storage overeenkomst wordt in hoofdorde geregeld door deze BKV Self-Storage Voorwaarden,  de Self-Storage overeenkomst en het huishoudelijk reglement. De voorziening door de Dienstverlener  in een algemeen bewakingssysteem van de opslagruimtes (videobewaking 24 uur/24, bewakingsdienst  

en alarmsysteem), een persoonlijke toegangscode/sleutel voor iedere Klant afzonderlijk, doet geen  afbreuk aan het feit dat de Self-Storage overeenkomst zich louter bepekt tot een terbeschikkingstelling  en onder geen enkel beding kan worden beschouwd als een huurovereenkomst.

De contractuele relatie betreft evenmin een overeenkomst tot bewaargeving en/of sekwester. De  Dienstverlener kan evenmin aanzien worden als een magazijnier of bewaker. De Dienstverlener is niet  gehouden tot behoud, bewaking, onderhoud, monitoring of teruggave van de opgeslagen Goederen,  noch om kennis te nemen van de aard of van de waarde van de opgeslagen Goederen.  

De Klant erkent uitdrukkelijk dat de opgeslagen Goederen onder zijn absolute verantwoordelijkheid en  bewaring vallen in de zin van art. 1384 van het Burgerlijk Wetboek. De Klant erkent dat hij alleen de  volledige verantwoordelijkheid draagt over zijn opgeslagen bezittingen, op zijn eigen risico, en uitsluitend  op zijn kosten.  

2.3 Type/omvang Opslagruimte 

De Dienstverlener heeft altijd het recht om de Klant een andere Opslagruimte van een vergelijkbaar of  groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

 

Als er geen Opslagruimte van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik  nemen van de Opslagruimte, dan heeft de Dienstverlener de keuze: 

(a)de Klant een Opslagruimte van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de  behoeften van de Klant of 

(b)de Self-Storage overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Opslagruimte van het  overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit  hoofde van Self-Storage overeenkomst opgeschort tot de initieel voorziene Opslagruimte beschikbaar is.  

De Klant heeft in voorkomend geval, het recht de Self-Storage overeenkomst te beëindigen tegen volledige  terugbetaling van de betaalde vergoedingen en kosten. De Dienstverlener is in voorkomend geval NIET  aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid  van een Opslagruimte. 

 

2.4 Alternatieve Opslagruimte 

De Klant is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een specifieke Opslagruimte. De Dienstverlener  heeft te allen tijde het recht, omwille van organisatorische noodzaak, een alternatieve Opslagruimte voor  te stellen alsook het recht de Klant te vragen de Goederen te verplaatsen naar de voorgestelde alternatieve  Opslagruimte, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste veertien (14) dagen. 

Artikel 3 - Duur en opzegging van de self-storage overeenkomst

3.1 Onbepaalde duur 

Tenzij anders overeengekomen in de Opslagovereenkomst, wordt de overeenkomst gesloten een minimale  duur van een (1) maand. Na deze periode wordt de Self-Storage overeenkomst automatisch voor een  onbepaalde duur verlengd. 

3.2 Opzegtermijn 

Na afloop van de minimumduur voorzien onder artikel 3.1, kunnen beide partijen de overeenkomst  beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen per aangetekende e-mail  of aangetekend schrijven. 

 

3.3 Ontruiming Opslagruimte 

De Self-Storage overeenkomst zal evenwel pas definitief eindigen wanneer de Opslagruimte effectief is  ontruimd, de Klant zijn vergrendelingssysteem heeft weggehaald, en na controle van de Opslagruimte  de staat van de Opslagruimte door (een medewerker van) de Dienstverlener goed bevonden is.  De bevestiging van de effectieve naleving van deze Self- Storage Voorwaarden en het einde van de  Self-Storage overeenkomst wordt op dat moment schriftelijk vastgelegd. 

 

3.4 Achtergelaten Goederen 

Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Self-Storage overeenkomst in de Opslagruimte achterlaat,  worden geacht door de Klant aan de Dienstverlener te zijn overgedragen om niet of te zijn afgestaan, zulks  ter keuze van de Dienstverlener. De achtergelaten Goederen zullen door de Dienstverlener op kosten van  de Klant verwijderd. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen. De Dienstverlener wordt hierbij volledig gemachtigd door de Klant om  diens Goederen eventueel te verkopen. 

 

3.5 Eindafrekening 

De Dienstverlener zal de eindafrekening opmaken binnen de dertig (30) dagen na het einde van de  Self-Storage overeenkomst.  

Ingeval de Opslagruimte niet volledig ontruimd is bij het einde van de Self-Storage overeenkomst, is de  Dienstverlener gerechtigd om alle kosten aan te rekenen tot de daadwerkelijke verwijdering of vernietiging  van de achtergelaten Goederen, zelfs indien de Goederen gestockeerd werden in een alternatieve ruimte. 

Artikel 4 - Keuze van woonst en eigendom van goederen

4.1 Woonstkeuze 

De Klant doet woonstkeuze op zijn woonplaats of op de maatschappelijke zetel van de onderneming die de  Self-Storage overeenkomst aangaat, volgens de precieze bepalingen die hij meedeelt. De Klant geeft naast  het postadres, een telefoonnummer en een geldig e-mailadres waarop hij gecontacteerd kan worden.  De Klant verbindt zich om de Dienstverlener meteen op de hoogte te brengen van iedere contact- of  adreswijziging per aangetekende e-mail of aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. De Klant is als enige  aansprakelijk voor elke fout of verzuim die hij eventueel maakt bij de mededeling van deze informatie.  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Dienstverlener geen enkele verplichting heeft om de  contactgegevens zoals het adres of de maatschappelijke zetel van de Klant te controleren. 

4.2 Juiste contactgegevens 

De Klant erkent het belang van deze verplichtingen en het recht van de Dienstverlener om de toegang tot  de Opslagruimte te blokkeren indien blijkt dat zijn contactgegevens niet (meer) kloppen. Alle communicatie aan de Klant wordt geldig gevoerd door de Dienstverlener op het door de Klant  aangegeven adres, en wordt geacht zijn doel te hebben bereikt, ook indien de Klant zijn adres niet correct  heeft vermeld of indien hij verzuimd heeft de Dienstverlener op de hoogte te brengen van een adres- en/of  gegevenswijziging. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht - consument

5.1 Op afstand/ buiten de verkoopruimten tot stand gekomen overeenkomsten  In toepassing en onder de voorwaarden van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het  Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument over een recht tot herroeping van op afstand/ buiten  de verkoopruimten tot stand gekomen overeenkomsten tot levering van diensten en dit zonder opgave van  redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst cf. artikel  5.3 tot stand is gekomen, tenzij de dienstverlening binnen deze herroepingstermijn werd uitgevoerd op  uitdrukkelijk verzoek van de Consument.  

5.2 Termijn 

De Consument heeft een termijn van veertien (14) dagen om de levering van de dienst te herroepen.  Deze termijn van veertien (14) dagen gaat in de dag nadat de Self- Storage Overeenkomst - ongewijzigd -  ondertekend is door beide Partijen.

5.3 Uitoefening herroepingsrecht 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument de Dienstverlener middels ondubbelzinnige  verklaring, per post of per e-mail op de hoogte te stellen van diens beslissing om de overeenkomst te  herroepen. De Consument kan gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe  niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument de mededeling over  de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de  Consument. 

 

5.4 Terugbetaling Consument 

Als de Consument de overeenkomst conform de voorwaarden correct herroept, ontvangt de Consument  alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan onverwijld terug, in ieder geval niet later dan veertien  (14) kalenderdagen nadat de Dienstverlener op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument  de overeenkomst te herroepen. 

 

5.5 Evenredige vergoeding 

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van  rechtswege ontbonden. De Consument moet evenwel aan de Dienstverlener een evenredig bedrag betalen  voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Consument de Dienstverlener in kennis heeft gesteld  dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. 

 

5.6 Verlies herroepingsrecht 

Indien de dienstverlening reeds is uitgevoerd op uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Consument,  erkent de Consument uitdrukkelijk zijn herroepingsrecht te verliezen, zodra de Dienstverlener de  overeenkomst volledig heeft uitgevoerd 

Artikel 6 - Prijs, waarborg en prijswijzigingen

6.1 Storage fee 

De vergoeding voor de maandelijkse ter beschikkingstelling van de Opslagruimte, de storage fee, alsook de  wijze van facturering wordt tussen partijen in de Self-Storage overeenkomst vastgelegd. De Dienstverlener  is gerechtigd bij de aanvang van de Self-Storage overeenkomst een eenmalige administratiekost in rekening  te brengen.  

 

6.2. BTW 

Als de Klant een zakelijke Klant is, is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW), indien deze verschuldigd  is, NIET INBEGREPEN in de storage fee.  

 

6.2.1 BTW - CONSUMENT 

Als de Klant een Consument is, is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW), indien deze  verschuldigd is, INBEGREPEN in de storage fee. 

6.3 Waarborg 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bij de ondertekening van de Self-Storage overeenkomst  een waarborgsom, minimaal gelijk aan drie (3) maanden opslagvergoeding te vragen bij het binnenbrengen  van de Goederen. De Dienstverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de waarborgsom geheel  of gedeeltelijk aan te wenden ter compensatie van schade voortvloeiend uit iedere mogelijke schending van  de contractuele verplichtingen door de Klant, alsook schade toegebracht aan derden waarvoor de  Dienstverlener aangesproken wordt. 

De waarborg zal binnen dertig (30) dagen na het einde van de Self-Storage overeenkomst worden  terugbetaald onder aftrek van de bedragen en kosten verschuldigd onder de Self-Storage overeenkomst.  

 

6.4 Prijswijziging  

De Dienstverlener is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, die onafhankelijk zijn van de wil van de  Dienstverlener of diens onderaannemers en die betrekking hebben op opgelegde cao’s, wetswijzigingen en  gewijzigde kosten in brandstof, energie, lonen, materiaal, grondstoffen, transport en transport gerelateerde  zaken. De reden van de prijswijziging moet, op het ogenblik van de kennisneming door de Dienstverlener,  aan de Klant meegedeeld worden. Dit geldt zowel voor verhoging als verlaging van de prijs. 

 

6.5 Aanpassing storage fee 

Bij langdurige Self- Storage kan de vergoeding voor de ter beschikking stelling jaarlijks worden aangepast.  De eerste aanpassing van de storage fee kan zes (6) maanden na datum van het in gebruik nemen van de  Opslagruimte plaats vinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bij overeenkomst.  De aanpassing zal op de eerste januari van elk nieuw kalenderjaar, van rechtswege, zonder vereiste van  voorafgaande kennisgeving, als volgt aangepast worden: 

 

Basisprijs x nieuw indexcijfer 

Basis index 

 

De nieuwe index is de consumptieprijsindex van de maand december vlak voor de indexatie. Het  aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die de ondertekening van deze Self-Storage  overeenkomst voorafgaat. 

 

6.6 Kosteloze opzegging - CONSUMENT 

Indien de Klant een Consument is en niet akkoord kan gaan met de prijswijziging, heeft de Klant het recht  om de Self-Storage overeenkomst per aangetekend schrijven met inachtneming van één (1) maand  kosteloos op te zeggen. 

 

De Klant is in zulk geval gehouden om binnen dertig (30) dagen zijn Goederen te verwijderen en de  Opslagruimte opgeruimd en schoon op te leveren, op straffe van aanrekening van de nieuwe  opslagvergoeding. Indien na het verstrijken van de opzegtermijn de Goederen zich nog in de Opslagruimte  bevinden, liggen deze voor rekening en risico van de Klant met dien verstande, dat de verplichting tot het  betalen van de opslagvergoeding blijft doorlopen tot het moment waarop de Goederen verwijderd zijn en  de Opslagruimte schoon opgeleverd is, dan wel de Goederen door de Dienstverlener zijn verkocht of  vernietigd.

Artikel 7 - Bestemming en gebruiksvoorwaarden van de opslagruimte

7.1 Bestemming 

De Opslagruimte is uitsluitend bestemd als ruimte om Goederen te bewaren, op te slaan of te archiveren.  Het is de Klant niet toegestaan de Opslagruimte een andere bestemming te geven en om commerciële,  industriële, ambachtelijke, dienstverlenende of zakelijke activiteiten uit te voeren in of vanuit de Opslag ruimte en/of de Opslagruimte als werkruimte te gebruiken. Het is de Klant eveneens verboden zijn  maatschappelijke - en/of exploitatiezetel op de opslagvestiging van de Dienstverlener te vestigen. Het is  de Klant verboden de Opslagruimte te gebruiken voor enige illegale, criminele of immorele activiteiten  (waaronder vb. belastingfraude, het onttrekken van goederen uit de failliete boedel etc); 

7.2 Onderverhuur/overdracht van rechten 

Het is de Klant niet toegestaan om de Opslagruimte geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of derden  op welke wijze dan ook de Opslagruimte te laten gebruiken. Onder geen enkel beding mag de Klant de  rechten die hem via de overeenkomst werden verleend, overdragen of in onderpand geven aan een derde  partij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. 

7.3 Geschiktheid van de Opslagruimte 

De Klant verklaart dat hij de Opslagruimte heeft bezocht voorafgaand aan de ondertekening van de  Self-Storage overeenkomst, dat de Opslagruimte goed en geschikt bevonden is en dat de Klant geen  bezwaren heeft aangevoerd.  

Artikel 8 - Toegang tot de opslagruimte door de dienstverlener en/of derden

8.1 Noodzakelijke toegang 

De Dienstverlener heeft geen toegang tot de Opslagruimte. Indien het noodzakelijk zou zijn om toegang  te krijgen, dan kan dit enkel met voorafgaande toestemming van de Klant. Enkel in het geval zich plotse  gebeurtenissen voordoen die een dringende toegang noodzakelijk maken (calamiteiten), kan de  Dienstverlener zichzelf evenwel zonder toestemming van de Klant en zonder voorafgaande aankondiging  toegang verschaffen tot de Opslagruimte. 

 

8.2 Illegaal handelen Klant 

Wanneer de Dienstverlener vermoedt dat de Klant in strijd met de bepalingen uit de Self-Storage  overeenkomst en/of deze BKV Self- Storage Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement of de toepasselijke  wet- of regelgeving handelt, heeft de Dienstverlener het recht om zichzelf alsook de bevoegde overheden  toegang te verschaffen tot de betrokken Opslagruimte. Alle kosten die hiermee verband houden, zijn ten  laste van de Klant. In voorkomend geval kan de Dienstverlener de Klant op de hoogte brengen van een  dergelijke toegang, zonder dat zij hiertoe evenwel verplicht is. De Dienstverlener kan in geen geval  aansprakelijk worden gesteld voor schade die ten gevolge van (externe) handhaving of inspecties wordt  veroorzaakt aan de Goederen. 

8.3 Werkzaamheden en onderhoud 

De Dienstverlener heeft te allen tijde recht op toegang tot de Opslagruimte om werkzaamheden en  onderzoek uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren, in het kader van onderhoud, herstellingen, renovatie,  uitbreiding, herindeling of voor het aanbrengen van extra voorzieningen. De Dienstverlener zal de Klant  hiervan minstens veertien (14) kalenderdagen op voorhand informeren. In voorkomend geval dient de  Klant deze toegang te faciliteren. 

De Dienstverlener kan de Klant verzoeken in voorkomend geval om zijn Goederen te verplaatsen naar een  door de Dienstverlener voorgestelde alternatieve Opslagruimte. Indien dit nodig is, zal de Dienstverlener  de Klant hiervan minstens veertien (14) kalenderdagen op voorhand verwittigen.  

Indien de Klant niet akkoord gaat met de verplaatsing van zijn Goederen, heeft hij/zij het recht om de  Self-Storage overeenkomst eenzijdig te ontbinden, op voorwaarde dat dit gebeurt per aangetekend  schrijven binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving door de Dienstverlener.  De Dienstverlener is in voorkomend geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de Klant. Indien de Klant nalaat om tijdig zijn Goederen te verplaatsen noch te kennen geeft niet akkoord te gaan  met de verplaatsing, kan de Dienstverlener de Opslagruimte betreden teneinde de Goederen, met de  nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Opslagruimte te verplaatsen. 

De Klant zal alle werken dulden die de Dienstverlener zal uitvoeren aan de Opslagruimte in het kader van  onderhoud, herstellingen of renovatie, zonder dat de Klant gerechtigd is op enige schadevergoeding of  prijsaanpassing. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de klant

9.1 Gebruik Opslagruimte 

De Klant is gehouden de Opslagruimte als een goed huisvader te gebruiken en te onderhouden en deze bij  de oplevering in zijn originele staat, opgeruimd en schoon terug te leveren. De Opslagruimte dient te allen  tijde afgesloten te zijn. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de  Opslagruimte. Het is de Klant niet toegestaan afval of Goederen (of delen van Goederen al dan niet in  emballage) in of rond de Opslagruimte achter te laten. 

Het is de Klant niet toegestaan afval, of Goederen die kennelijk afval zijn, in de Opslagruimte op te slaan. 

9.2 Schade aan de Opslagruimte 

De Klant zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde schade te voorkomen aan de Opslagruimte,  de vestiging van de Dienstverlener met inbegrip van zijn terreinen en/of schade aan de eigendom van  andere gebruikers en/of derden, hetzij door zijn activiteiten hetzij door de aard van de opgeslagen  Goederen of door de wijze van gebruik van de Opslagruimte. 

De Klant zal de Dienstverlener uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na vaststelling van enige schade aan de  Opslagruimte en/of omliggende infrastructuur hierover schriftelijk informeren. Indien de schade echter van  zodanige aard is dat er onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden en/of schade beperkt, dan licht  de Klant de Dienstverlener onmiddellijk telefonisch in.

Indien de Klant nalaat de Dienstverlener te verwittigen zoals hierboven beschreven en is de Dienstverlener,  in het geval van ernstige schade, gerechtigd de Self-Storage overeenkomst per onmiddellijk te beëindigen. De Dienstverlener zal de nodige herstellingen (laten) uitvoeren, waarbij herstellingen van schade door de  fout van de Klant ten laste zijn van de Klant. De herstelling van schade ten gevolge van slijtage of ouderdom  zijn ten laste van de Dienstverlener. 

 

9.3 Wijzigingen 

Het is de Klant niet toegestaan om enige structurele wijzigingen aan te brengen aan de Opslagruimte. 

 

9.4 Toegangscode/badge/sleutel 

De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van  de personen die toegang hebben tot de Opslagruimte of die gebruik maken van de toegangscode/badge  of sleutel van de Klant tot diens Opslagruimte. 

De toegang is uitsluitend gereserveerd voor de Klant, voor de personen die de Klant vergezellen of, onder  zijn exclusieve verantwoordelijkheid vallen, en voor personen die expliciet aan de Dienstverlener werden  gemeld. 

9.5 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement legt de praktische afspraken tussen de Dienstverlener en de Klant vast.  De Klant verbindt zich ertoe het huishoudelijk reglement strikt na te leven.  

9.6 Opslag buiten de Opslagruimte 

De Klant verbindt er zich toe zijn eigendommen niet buiten zijn Opslagruimte achter te laten. Elk voorwerp  dat zich naast een Opslagruimte bevindt, zal worden opgeslagen in een vrije ruimte in de vestiging van de  Dienstverlener. De Dienstverlener is gerechtigd kosten aan te rekenen ter vergoeding van de kosten voor de  verplaatsing of de verwijdering van deze Goederen, in zoverre de eigenaar van de betreffende Goederen  kan worden geïdentificeerd. Indien de eigenaar zich niet kenbaar maakt op vraag van de Dienstverlener, is  de Dienstverlener gerechtigd de Goederen binnen dertig (30) dagen na deze bevraging te verwijderen en/of  te vernietigen. 

9.7 Beschikkingsrecht Klant 

De Klant erkent dat hij over de Goederen mag beschikken, niet onder enige bewindvoering staat en dat hij  de Goederen opslaat onder zijn eigen verantwoordelijkheid.  

Indien de Klant mandataris is, de Goederen bewaart in naam van en voor rekening van een derde persoon,  dan maakt hij hiervan uitdrukkelijk melding voor de aanvang van de Self-Storage overeenkomst. De  mandataris bevestigt niet alleen een passend mandaat te hebben bekomen, maar eveneens erkent de  mandataris in eigen naam gehouden te zullen zijn, m.n. ter waarborg van de correcte uitvoering van alle  op “de Klant” wegende verbintenissen. 

De mandataris zorgt er eveneens voor dat de eigenaar van de Goederen en/of de partij in wiens naam hij  handelt de onderhavige Self- Storage Voorwaarden alsook de bijzondere voorwaarden in de Self-Storage  overeenkomst integraal accepteert. 

9.8 Verboden goederen 

Het is de Klant verboden om de volgende goederen op te slaan in de Opslagruimte: • Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, hierbij meer bepaald inbegrepen alle gevaarlijke bereidingen  en stoffen beoogd door het Koninklijk besluit van 24.05.1982 tot reglementering van het in de handel  brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor het milieu, brandstof (diesel,  benzine, kerosine); 

• Chemicaliën, radioactieve stoffen 

• Asbest, kunstmest; 

• Gas-, aerosolflessen, lucifers en/of accu’s; 

• Vuurwerk, springstoffen; 

• Afvalstoffen; 

• Bederfelijke stoffen; 

• Goederen die aangetast zijn door schimmel en/of ongedierte; 

• Oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter en  perichloorzuren, 

• (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol,  terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact en neopreenlijm; • Giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers; 

• Schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners,  

houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf, bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper  voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten, zoals oven en wc-reinigers; • Irriterende stoffen en preparaten; 

• Sensibiliserende stoffen en preparaten; 

• Kankerverwekkende stoffen en preparaten; 

• Milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s;  

• Pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers; 

• Cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden). • Vaten voor samengedrukte of vloeibare of in opgeloste staat bewaarde gassen; • Wrakken van voertuigen of voertuigen die niet conform de technische vereisten zijn; • Levende of dode dieren en planten; 

• Munitie en wapens; 

• Organen van menselijke of dierlijke oorsprong; 

• Levende of levensvatbare substanties (vb. Celculturen); 

• Bont, juwelen, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een  bijzondere of emotionele waarde voor de klant; 

• Cash en waardepapieren; 

• In het algemeen goederen waarvan de aanwezigheid, de opslag of het gebruik onderworpen is aan een  vergunning, aangifte of specifieke reglementering (met uitzondering van het bewaren van documenten  door bepaalde beroepsgroepen of bewaring van documenten opgelegd door specifieke wetgevingen,  zoals bv. de boekhoud-, B.T.W.-, fiscale-, douane-, sociale-, vennootschaps- faillissementswetgeving, die  wel mogen worden opgeslagen; 

• Goederen die het voorwerp uitmaken van een misdrijf of verkregen zijn uit een misdrijf.  • Materialen met een abnormaal hoge densiteit, nl. met een gewicht boven 250 kg/m2.

Indien de Klant en/of zijn mandatarissen een van deze verboden overtreedt, is/zijn de Klant en/of zijn  mandatarissen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn voor alle door de Dienstverlener en door andere  gebruikers opgelopen schade. De Klant stelt zich bovendien bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging.  Miskenning van de bepalingen met betrekking tot de verboden opslag wordt bovendien als een zware fout  beschouwd die de Dienstverlener machtigt om de Self-Storage overeenkomst per onmiddellijk  te beëindigen ten laste van de Klant, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.  

 

9.9 Hinder 

De Klant is ertoe gehouden de Opslagruimte op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het  milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bv. lawaai van radio’s en andere  audiotoestellen, stof en/of hinderlijke geuren en/of lekkages). De Klant moet altijd de nodige  voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder en/of schade te voorkomen. 

 

9.10 Installaties/elektrische apparatuur 

Het is de Klant niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener  elektrische apparaten of andere toestellen /diensten aan te sluiten in de Opslagruimte en/of vaste  installaties aan te brengen in de Opslagruimte; indien de Dienstverlener toesteming heeft verleend om  elektrische apparaten te gebruiken, moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan. 

9.11 Verzekering 

De Klant verbindt zich ertoe om een verzekering af te sluiten zoals opgenomen onder artikel 16 en hiervan  afdoende bewijs voor te leggen aan de Dienstverlener. 

Artikel 10 – Verplichtingen van de dienstverlener 

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Klant het rustige en ongestoorde gebruik van de Opslagruimte  te garanderen.  

De Dienstverlener zal de nodige maatregelen nemen die in redelijkheid verlangd kunnen worden inzake de  beveiliging van de vestiging, maar kan geen waarborgen geven wat betreft de beveiliging van de specifieke  Opslagruimte, noch in verband met de veiligheid van de vestiging en de onbebouwde percelen van de  vestiging (parking). 

 

De Bewaargever is als enige aansprakelijk voor elke fout of verzuim die hij eventueel maakt bij de  mededeling van deze informatie. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Bewaarnemer geen enkele  verplichting heeft om de contactgegevens zoals het adres of de maatschappelijke zetel van de Bewaargever  te controleren. 

Artikel 11 – Klachtenprocedure

11.1 Aansprakelijkheid Bewaarnemer 

Eventuele klachten over de uitvoering van de Self-Storage overeenkomst door de Dienstverlener moeten  schriftelijk worden ingediend bij de Dienstverlener. De klachten moeten duidelijk worden omschreven en  gemotiveerd, met opgave van de nodige staving stukken.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de  datum van ontvangst van de klacht de Klant te informeren welk gevolg gegeven zal worden aan de klacht. 

Artikel 12 – Ontbinding van de Self-Storage overeenkomst

12.1 Nakoming 

Behalve indien er sprake is van de omstandigheden beschreven in artikel 12.2, erkennen de partijen dat  elke inbreuk, geheel of gedeeltelijk, op één of meerdere verplichtingen voorzien in de onderhavige BKV  Self- Storage Voorwaarden, aan de andere partij het recht geeft om de overeenkomst eenzijdig te verbreken  indien de in gebreke blijvende partij niet reageert binnen de veertien (14) dagen op een aanmaning om de  vastgestelde inbreuk te verhelpen. 

12.2 Ontbinding van de Self-Storage overeenkomst door de Klant  

De Klant heeft het recht de Self-Storage overeenkomst te ontbinden, conform de voorwaarden van artikel  8.3 indien hij niet akkoord kan gaan met een alternatieve Opslagruimte in geval van onderhoud en  werkzaamheden aan de Opslagruimte. 

 

12.3 Onmiddellijke ontbinding Self-Storage overeenkomst Dienstverlener 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de Self-Storage overeenkomst ontbonden te verklaren van  rechtswege, met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke  tussenkomst, zonder enige schadevergoeding voor de Klant, als er sprake is van:  

• het niet kunnen voorleggen van bewijs van adequate verzekeringen zoals voorzien in artikel 16.3; • nalaten om de Dienstverlener tijdig te verwittigen in geval van ernstige schade aan de Opslagruimte; • wanbetaling; 

• surséance van betaling; 

• faillissement; 

• kennelijk onvermogen; 

• om het even welke belangwekkende wijziging aan de juridische toestand van de Klant, waarbij de  voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet meer gevergd kan worden van de Dienstverlener.  • illegale praktijken vanwege de Klant 

• opslag van verboden goederen – zie artikel 9.8 of 

• een ernstige fout van de Klant die de veiligheid van het gebouw of van de Goederen in gevaar te brengt,  of de lichamelijke en/of psychische integriteit van personen aantast. 

 

12.4 Leegmaken Opslagruimte 

In het geval van beëindiging van de Self-Storage overeenkomst zal de Klant binnen veertien (14) dagen na  kennisgeving zijn/haar Goederen uit de Opslagruimte moeten verwijderen. Indien de Klant nalaat hiertoe  over te gaan, zal de Dienstverlener de Opslagruimte leegmaken en de rechten hem verleend onder artikel  3.4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen, kunnen uitoefenen.

12.5 Kosten 

In voorkomend geval is de Dienstverlener gerechtigd om alle openstaande facturen, vergoedingen en  kosten te verhalen op de Klant. 

De Klant zal eveneens alle door de Dienstverlener daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met de  incasso en het afdwingen van naleving van de Self-Storage overeenkomst vergoeden. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de klant

De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Opslagruimte,  vestiging van de Dienstverlener en de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van  derden of eigendom van de Dienstverlener, door onweerlegbaar toedoen van de Klant, is de Dienstverlener  te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren op kosten van de Klant. De Klant stemt ermee de  facturen met betrekking tot dergelijke herstellingen binnen de veertien (14) dagen na ontvangst te betalen. De Klant zal de Dienstverlener vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of  uitgaven die de Dienstverlener lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Opslagruimte  waaronder, zonder beperking, alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als  gevolg van het misbruik van een Opslagruimte door de Klant. 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van de dienstverlener

14.1 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener wordt geregeld door het gemeen recht. Evenwel wordt benadrukt dat de Dienstverlener, binnen het kader van de Self-Storage overeenkomst niet  optreedt als sekwester, bewaarnemer, magazijnier of bewaker. De aansprakelijkheid kan in geen geval  verder gaan dan de waarborgen/tussenkomsten verstrekt en gehonoreerd door de verzekeraars van de  Dienstverlener. 

14.2 Gelimiteerde aansprakelijkheid 

Eventuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor andere dan FLEXA risico’s is beperkt tot een bedrag  gelijk aan de storage fee van de Opslagruimte over een periode van maximaal een jaar of zoveel korter als  de Self- Storage overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid.  De eventuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan in geen geval uitgaan boven het bedrag  waarvoor de Klant de inhoud van de Opslagruimte redelijkerwijs heeft verzekerd. 

 

14.3 Uitsluiting aansprakelijkheid 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade en of verlies door overmacht en/of vreemde oorzaak,  diefstal van de Goederen van de Klant of schade aan de Goederen veroorzaakt door derden, noch zal de  Dienstverlener aansprakelijk zijn voor indirecte schade en/of gevolgschade geleden door de Klant met  inbegrip van een gederfde winst, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, reputatieschade of  enige schade als gevolg van de activiteiten van andere Klanten of als gevolg van belemmeringen in het  gebruik van de Opslagruimte veroorzaakt door derden.

14.4 Veiligheid opslag 

De Dienstverlener geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de opslag, het toezicht of  de veiligheid inzake de vestiging of de Opslagruimte. De Dienstverlener zal de goederen niet controleren en  zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met  de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst.  

14.5 Ongepaste Opslag 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen  ongepast, onveilig of illegaal zou zijn. 

14.6 Inspecties 

In geval zij hierom gevraagd wordt, zal de Dienstverlener altijd inspecties of controles van nationale, lokale,  regelgevende of gerechtelijke overheden en instanties in de Opslagruimte toelaten. De Dienstverlener kan  de Klant hieromtrent inlichten, maar is daartoe niet verplicht. De Dienstverlener zal ook niet overgaan tot  controle van de rechten van deze overheden of instanties. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de  gevolgen van dergelijke inspecties of controles.  

Er is bijgevolg (zonder enige uitzondering) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen  en/of sloten en aangebrachte installaties. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die de  Dienstverlener zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles. 
 

14.7 Overmacht 

Onder Overmacht wordt verstaan: alle omstandigheden waarop de Dienstverlener geen vat heeft of  behoort te hebben en welke hem menselijkerwijze in de praktische onmogelijkheid stellen om zijn  verplichtingen na te komen. 

 

14.7.1 Overmacht situaties (niet- limitatief) 

De Dienstverlener is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:  

• rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust,  terreurdaden, oproer, staking;  

 • overheidsmaatregelen; 

• alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van pandemie, epidemie- quarantaine en   lockdownmaatregelen; 

• brand, ontploffing, wateroverlast; 

• bliksem, overstroming, ernstige sneeuw- en hagelbuien, ijs, zware onweersbuien, storm code oranje  en windstoten code rood, tornado’s, het neerstorten van vliegtuigen enz.;  

 • onvoorziene technische mankementen; 

wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de dienstverlening onredelijk  bezwarend maken. 

 

14.8 Tijdelijke verhindering 

In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk is verhinderd ten gevolge  van overmacht, zal de overmacht slechts tot gevolg hebben dat de uitvoering van die verplichtingen (met  uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld voor de periode van de overmacht, en zal de overmacht niet gelden als een reden om de overeenkomst niet na te komen of de overeenkomst op te  zeggen. De tijdelijke opschorting van de uitvoering van de dienstverlening door overmacht leidt van  rechtswege en zonder schadevergoeding tot een verlenging van de contractstermijn voor de periode van de  overmacht. 

 

14.9 Goede professioneel 

De Dienstverlener handelt zoals een goede professioneel in de sector van de Self-Storage en neemt de  maatregelen die, in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn Klant behartigen. Alle  redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die de Dienstverlener heeft moeten  maken, vallen ten laste van de Klant. 

 

14.10 Blijvende verhindering 

In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst blijvend is verhinderd door  overmacht, dan is iedere Partij gerechtigd om de Self-Storage overeenkomst te beëindigen zonder  schadeplichtig te zijn. 

Artikel 15 - Schadevergoeding

15.1 Uitbetalen schade aan de Klant  

In het geval de aansprakelijkheid van de Dienstverlener op grond van artikel 14 tegensprekelijk is  vastgesteld en de schade begroot en vaststaand is, is de schadevergoeding te betalen uiterlijk binnen de  veertien (14) dagen na de opmaak van de kwijting, bij gebreke waaraan de wettelijke verwijlinterest  verschuldigd is te rekenen vanaf de dag van de opmaak van de kwijting en tevens een forfaitaire en  onherleidbare schadevergoeding van 10% van het schadebedrag in hoofdsom, met een minimum van €40.  

15.2 Uitbetalen schade aan de Dienstverlener  

In het geval de aansprakelijkheid van de Klant op grond van artikel 13 tegensprekelijk is vastgesteld en de  schade begroot en vaststaand is, is de schadevergoeding te betalen uiterlijk binnen de veertien (14) dagen  na de opmaak van de kwijting, bij gebreke waaraan de wettelijke verwijlinterest verschuldigd is te rekenen  vanaf de dag van de opmaak van de kwijting en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding  van 10% van het schadebedrag in hoofdsom, met een minimum van €40. 

 

15.3 Verjaring 

Onverminderd de toepasselijke regels van dwingend recht inzake verjaring, verjaren alle rechtsvorderingen  tegen de Dienstverlener door verloop van zes (6) maanden vanaf de dag van de vaststelling van de schade. 

 

15.4 Opschorting betaling 

In geen geval mag de Klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen  die hij aan de Dienstverlener verschuldigd is, geheel of ten dele op te schorten, tenzij de schuldvordering  van de Klant onbetwistbaar vaststaand en opeisbaar is.

Artikel 16 - Verzekering

16.1 Brandverzekering 

De Klant is verplicht een verzekeringspolis af te sluiten ter dekking van de risico’s zoals brand, ontploffing,  waterschade, glasbraak, diefstal en andere schade voor alle opgeslagen Goederen, ter dekking van hun  reële waarde, voor de volledige duur van de Self- Storage overeenkomst.  

De Klant moet zich ook afdoende verzekeren tegen vorderingen i.v.m. burenhinder - art. 3.101 BW ev. De Klant verbindt zich tot een afstand van verhaal en verbindt zich ertoe verzekeraars te doen verplichten  om aan verhaalmiddelen te verzaken die zij t.o.v. elkaar zouden kunnen uitoefenen ten gevolge van één  van de rampen en daarmee samenhangende vorderingen, alsook burenhinder zoals hierboven vermeld.  De afstand van verhaal geldt niet in geval van grove nalatigheid of zware fout. 

Indien de Klant Goederen van derden opslaat, dient hij deze afstand van verhaal ook te verkrijgen van de  eigenaar(s) van deze goederen en hun verzekeraars en hiervan bewijs te overleggen, bij gebreke waaraan  de Klant voor alle mogelijke schade aansprakelijk zal zijn.  

 

De Klant verbindt zich er eveneens toe zich afdoende te verzekeren voor schade aan derden die voortkomt  uit een fout van de Klant en/of gebrek in diens opgeslagen Goederen. 

 

Deze verbintenissen tot het uitnemen van verzekeringsdekking zijn doorslaggevende voorwaarden voor  het sluiten van de Self-Storage overeenkomst. In de polissen dient een clausule voorzien te worden die  de verzekeraar van de Klant de verplichting oplegt de Dienstverlener tijdig te verwittigen indien de polissen  opgezegd worden.  

16.2 Bewijs en betaling polissen 

De Klant verbindt zich ertoe een kopie van zijn verzekeringspolis, alsook bewijs van betaling van de  verzekeringspremie aan de Dienstverlener te bezorgen uiterlijk op moment van ondertekening van de  Self-Storage overeenkomst. 

 

16.3 Verzekering door de tussenkomst van de Dienstverlener  

Als de Klant geen kopie van zijn verzekeringspolis kan voorleggen noch een bewijs van de afstand van  verhaal, is de Dienstverlener gerechtigd de Self-Storage overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te verbreken  óf kan de Klant expliciet instemmen met het alsnog afsluiten en onderschrijven, door de tussenkomst van  de Dienstverlener, van een ‘Alle Risico verzekering’. 

 

16.4 Alle Risico verzekering  

Op expliciete vraag van de Klant kan de Dienstverlener een ‘Alle Risico’s’ polis aanbieden al dan niet als  tussenpersoon. De Dienstverlener kan diens makelaar verzoeken de Goederen die opgeslagen worden, te  laten verzekeren tegen ‘Alle Risico’s’, namelijk: diefstal, beschadiging, verlies, brand, enz., volgens de  algemene voorwaarden van verzekeraar. Onder de verzekeringswaarde van de Goederen die deel uitmaken  van de Self-Storage wordt begrepen: ‘in totale waarde’ - desgevallend met toepassing van de  evenredigheidsregel, die moet overeenstemmen met de vervangingswaarde van het geheel van de  opgeslagen Goederen, in de huidige staat waarin ze zich bevinden.

Artikel 17 - Bijzondere rechten

17.1 Retentie- en Pandrecht  

Zonder afbreuk te doen aan de rechten toegekend aan de Dienstverlener door de wet van 5 mei 1872  houdende herziening der beschikkingen betreffende het Pand en de Commissie verleent de Klant aan de  Dienstverlener (1) een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij opslaat in Opslagruimte van de  Dienstverlener en (2) alle rechten voorzien in de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk  Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse  bepalingen ter zake (“Pandwet”).  

 

17.2 Retentierecht 

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de Goederen, waarvan de factuur  voor de ter beschikking stelling van de Opslagruimte nog niet betaald is en die niet tijdig én gemotiveerd  geprotesteerd is, retentie uit te oefenen op de Goederen door de Goederen achter te houden totdat de  Klant aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft.  

 

 17.3.1 Pand 

 Het pand verleent de Dienstverlener het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de   Klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van de Goederen van de Klant. Het   pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde   Goederen én tot de vruchten die de bezwaarde Goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle   (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de Klant voortvloeiende uit de Self-Storage overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten,   schadebeding en kosten van uitwinning/ alle gerechtskosten daaraan verbonden.  

 

17.3.2 Pand - CONSUMENT 

 Het pand verleent de Dienstverlener het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de   Klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van de Goederen van de Klant. Het   pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde   goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle   (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de Klant voortvloeiende uit de Self-Storage overeenkomst met inachtname van art.12 lid 2 van de Pandwet, dat voorziet in een bijzondere   regeling ter bescherming van de pandgever - Consument. 

17.4 Uitoefenen pandrecht 

Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en de Dienstverlener voornemens is zijn pandrecht  uit te oefenen, stelt de Dienstverlener de Klant middels aangetekend schrijven van diens intentie op de  hoogte, met een inachtname van een termijn van minstens tien (10) werkdagen.  

Deze kennisgevingstermijn wordt beperkt tot drie (3) dagen bij bederfelijke Goederen of bij Goederen die  onderhevig zijn aan een snelle waardevermindering. 

De Klant of iedere belanghebbende derde kan zich van het pand bevrijden tot op het moment van de  uitwinning, door de in de kennisgeving opgegeven bedragen en de reeds gemaakte uitwinningskosten te  betalen.

Na de wachttermijn gelast de Dienstverlener een gerechtsdeurwaarder om de bezwaarde Goederen te  verkopen (openbaar of onderhands) of te verhuren. De Dienstverlener is gerechtigd de Goederen zelf te  kopen. 

De Dienstverlener, Klant en/of belanghebbende derden kunnen op elk moment naar de rechter stappen om  een geschil over de uitwinning op te lossen. Een dergelijke vordering schort de uitwinning van het pand op. 

 

17.5 Uitoefenen pandrecht - CONSUMENT 

Indien de door de Goederen gewaarborgde schuldvorderingen niet voldaan worden op hun vervaldag, kan  de Dienstverlener, na een aanmaning te hebben betekend aan de Klant overeenkomstig de bepalingen van  de Pandwet, de rechter verzoeken dat de door het pandrecht verzwaarde Goederen geheel of gedeeltelijk  verkocht mogen worden ter voldoening van de schuldvordering(en).  

Als de rechter zulks gelast, kan de Dienstverlener op zijn beurt een gerechtsdeurwaarder gelasten met de  openbare of onderhandse verkoop van de bezwaarde Goederen. De Dienstverlener kan in voorkomend  geval niet als koper optreden. 

 

17.6 Uitwinning 

Het bedrag dat de uitwinning oplevert, dient voor de betaling van de gewaarborgde schuldvordering en de  redelijke uitwinningskosten. Bij meerdere pandhouders wordt de netto-opbrengst onder hen verdeeld  volgens hun rang. Het eventuele overschot is bestemd voor de Klant. 

 

17.7 Verkoop Goederen  

De Klant staat de Dienstverlener toe om te kiezen op welke wijze de onder het pand bezwaarde goederen te  gelde kunnen worden gemaakt, door onderhandse verkoop, openbare verkoop of toe-eigening van het  goed. Door aanvaarding van voorliggende BKV Self-Storage Voorwaarden machtigt de Klant de  Dienstverlener om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister. 

Artikel 18 - Betalingsvoorwaarden

18.1 Protestering factuur 

De facturen van de Dienstverlener worden geacht aanvaard te zijn door de Klant behoudens gemotiveerd  schriftelijk protest binnen de acht (8) dagen na de datum van de factuur. 

18.2 Vervaltermijn  

Alle facturen dienen te worden betaald binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur tenzij  uitdrukkelijk anders overeengekomen en zonder enige korting of kost ten laste van de Dienstverlener.  

 

18.3.1 Verwijlinterest 

 In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder   voorafgaandelijke ingebrekestelling – een verwijlinterest verschuldigd van 10% te rekenen vanaf de   datum van de factuur en ook een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde van  

administratiekosten van 10% van het factuurbedrag - met een minimum van €150.  Bij niet betaling van één factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde bedragen   onmiddellijk opeisbaar worden.

18.3.2 Verwijlinterest - CONSUMENT 

In geval van niet-betaling binnen de vermelde vervaltermijn is – van rechtswege en zonder   voorafgaandelijke ingebrekestelling – de wettelijke verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf   de datum van de factuur en ook een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding uit hoofde  

van administratiekosten van 10% van het factuurbedrag - met een minimum van €50.  Bij niet betaling van een factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde bedragen   onmiddellijk opeisbaar worden. 

 

18.4 Gevolgen niet betaling/gedeeltelijke betaling 

Bij het uitblijven van de betaling na de vervaltermijn of een gedeeltelijke betaling van de factuur veertien  (14) dagen na de vervaldatum, erkent de Klant uitdrukkelijk dat de Dienstverlener over de volgende  bijkomende rechten beschikt, mits het voorafgaandelijk versturen van een aangetekend schrijven met  inachtname van een termijn van veertien (14) dagen, waarbij de Klant een laatste keer wordt aangemaand  om alsnog tot betaling over te gaan en/of de Opslagruimte te ontruimen: 

• de Klant de toegang tot de Opslagruimte te ontzeggen totdat alle vervallen schulden betaald zijn;
• het vergrendelingssysteem van de Opslagruimte te mogen vervangen en/of te vernietigen;

• om de Goederen die zich in de Opslagruimte bevinden, te verplaatsen naar een andere alternatieve  

ruimte/locatie die de Dienstverlener eenzijdig kan bepalen, zonder dat laatstgenoemde verantwoordelijk  kan worden gesteld voor enige verliezen of schade die zou kunnen voortvloeien uit de verplaatsing of  door de opslag van de Goederen in deze alternatieve locatie; 

• om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant aan te  rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/  overdrachten met zich zouden meebrengen; 

• retentie uit te oefenen op alle Goederen die zich in de Opslagruimte bevinden totdat volledige betaling  heeft plaatsgevonden; 

• de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse  bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse storage fee; • om na zestig (60) dagen de niet-gerecupereerde Goederen van de Klant te beschouwen als  achtergelaten en verlaten voorwerpen, en er als dusdanig vrij over te beschikken, en over te gaan tot hun  verwijdering en/of vernietiging;  

• om het pandrecht zoals opgenomen in deze Self- Storage Voorwaarden uit te oefenen. De Dienstverlener  verkrijgt dan ook het recht om de Goederen te (laten) vernietigen of te verkopen en de opbrengst  daarvan te behouden. 

 

Alle kosten die voortvloeien uit de uitoefening van deze bovenstaande rechten door de Dienstverlener zijn  voor rekening van de Klant en worden eerst voldaan voordat de Goederen worden vrijgegeven of worden bij  een eventuele verkoop van de Goederen verrekend met de opbrengst van deze verkoop.

Artikel 19 - Verwerking en bescherming van persoonlijke data

19.1 GDPR  

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming na te  leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te zorgen  dat ook zijn personeel en eventuele onderaannemers deze wetgeving respecteren. 

19.2 Verwerking van data 

De Dienstverlener verwerkt de identificatiegegevens, contactgegevens en elektronische om de  overeenkomst te kunnen uitvoeren, om een klantenadministratie te voeren, boekhoudkundige  verplichtingen na te komen en eventuele betwistingen te beheren. 

 

19.3 Passende maatregelen 

De Dienstverlener heeft passende maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van de persoonlijke  data te garanderen. De Dienstverlener geeft enkel een beperkt aantal werknemers (op basis van het “need  to know” principe) toegang tot de persoonlijke data. De Dienstverlener brengt de Klant op de hoogte over  hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden. 

Artikel 20 - Vertaling BKV Self-Storage voorwaarden

Deze BKV Self-Storage Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgemaakt in de Nederlandse taal. Ten aanzien van de vertalingen van onderhavige voorwaarden naar het Engels en Frans geldt, dat in geval  van misverstanden over de woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, draagwijdte en interpretatie  van deze vertalingen, de Nederlandse tekst de basis vormt en de uitleg en interpretatie van deze tekst  prevaleert boven die van welke vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de Klant overgemaakt in  het Nederlands, Engels of Frans, naar gelang de keuze van de Klant. 

Artikel 21 - Nietigheid

21.1 Nietigheid 

Als één of meer bepalingen van deze BKV Self- Storage Voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig,  ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid,  ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In  voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze  bepaling te vervangen door een wettige, geldige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische  uitwerking. 

21.2 CONSUMENT 

Overeenkomstig artikel VI.84 WER is elk onrechtmatig beding verboden en nietig, maar blijft de  overeenkomst bindend voor de partijen indien ze zonder onrechtmatige bedingen kan voortbestaan. In voorkomend geval, zullen de partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze  bepaling te vervangen door een wettige, geldige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige uitwerking.

Artikel 22 - Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbank

22.1 Toepasselijk Recht 

Op alle overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van  toepassing. 

 

22.2 Bevoegdheid Rechtbanken  

Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst, waarop deze BKV Self Storage Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen  worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waar ` de zetel van de Dienstverlener gevestigd is, onverminderd het recht van de Dienstverlener om het gerezen  geschil in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. 

 

22.3 NATIONAAL - CONSUMENT 

Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze BKV Self Storage Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen  worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde de Rechtbanken van het arrondissement waar  de Consument zijn woonplaats heeft, onverminderd het recht van de Consument om het gerezen geschil  in te leiden voor de rechter zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. 

 

22.4 INTERNATIONAAL - CONSUMENT 

Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze BKV  Self-Storage Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen  worden opgelost en die door de Dienstverlener of de Consument aanhangig worden gemaakt, zullen  worden beslecht door de bevoegde rechter zoals bepaald in Verordening 1215/2012.

© Deze ‘Algemene Self-Storage voorwaarden BKV’ (versie november 2022) worden uitgegeven door de  Belgische Kamer der Verhuizers. Bij haar berust ook het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden  verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze  dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alleen aan leden van de Belgische  Kamer der Verhuizers is het gebruik van deze voorwaarden toegestaan. De toestemming vervalt automatisch  bij het beëindigen van het lidmaatschap. Bij geheel of gedeeltelijk gebruik van deze voorwaarden na  beëindiging van het lidmaatschap en/of zonder voorafgaandelijke toestemming van de BKV is een  schadevergoeding van € 5.000 per overtreding verschuldigd.

bottom of page